Çağrı Merkezi: 0538 096 10 10

Gizlilik Sözleşmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

ÖMÜR BASKI AMBALAJ A.Ş. (Bundan sonra “ÖMÜR” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a)      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

ÖMÜR olarak, sizin tarafınızdan web sitesi üzerinden online veya basılı form doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b)      Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ÖMÜR hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

c)       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; tedarikçilerimizle açık rızanıza istinaden paylaşılabilecektir.

d)      Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 •          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •          Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 •          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 •          İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •          İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •          İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi,

 •          Beysan Sanayi Sitesi Yakuplu Mah. Birlik Cad. No.:20/1 Beylikdüzü 34524 İstanbul adresindeki şirketimize bizzat gelerek,
 •          Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@packtory.com.tr  adresine elektronik posta göndererek

 •          ÖMÜR BASKI AMBALAJ A.Ş. şirketimize ait www.packtory.com.tr  web sitemizdeki iletişim bölümü aracılığıyla

 

 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.